Централна школа- Лебане
Редни број часа I смена
1. час 715 – 800
2. час 815 – 900
3. час 915 – 1000
4. час 1005 – 1050
5. час 1055 – 1140
6. час 1145 – 1230
7. час 1235 – 1320
Издвојено одељење -Бувцe
Редни број часа I смена
1. час 745 – 830
2. час 835 – 920
3. час 935 – 1020
4. час 1025 – 1110
5. час 1015 – 1200
6. час 1205 – 1250
7. час 1255 – 1340
Издвојено одељење – Шилово
Редни број часа I смена
1. час 800 – 845
2. час 850 – 935
3. час 950 – 1035
4. час 1040 – 1125
5. час 1130 – 1215
Издвојено одељење – Шумане
Редни број часа I смена II смена
1. час 800 – 845 1230 – 1315
2. час 850 – 935 1320 – 1405
3. час 950 – 1035 1430 – 1505
4. час 1040 – 1125 1510 – 1555
5. час 1130 – 1215 1600 – 1645